mrt 20

Welkom op mijn weblog!

Welkom lezers op mijn weblog. 🙂

Op mijn weblog kunt u mijn ontwikkelingen volgen in de Master Leren & Innoveren die ik volg bij de Hogeschool Rotterdam. Ik verzamel artikelen, filmpjes over ICT in het onderwijs en onderwijs in het algemeen op mijn scoop.it

De website van de Hogeschool Rotterdam: klik hier

Permanente koppeling naar dit artikel: http://erkelensnicolette.nl/wordpress/welkom-medestudenten/

mei 20

LA2; Ontwerp “ICT in het Onderwijs jaar 1” 2013-2014.

Kennisbasis ICT voor 2e graads lerarenopleidingen.
De samenwerkende 2e graads lerarenopleidingen hebben eind 2009 een zogenaamde Kennisbasis ICT ontwikkeld. Vanaf augustus 2012 tot mei 2013 is gewerkt aan een nieuwe versie van deze kennisbasis.

De Kennisbasis ICT is een bruikbaar uitgangspunt voor het vormgeven van onderwijsactiviteiten met behulp waarvan studenten van lerarenopleidingen de vereiste vaardigheden op het gebied van onderwijs en ICT kunnen verwerven.
De Kennisbasis ICT bevat geen implementatie richtlijnen. (Concept kennisbasis ICT 2013)

Studenten evaluatie.

Op basis van de student evaluaties heeft het management ons meer lesuren toegewezen.
We hebben door de extra lesuren meer ruimte om de onderwerpen die in de Kennisbasis ICT 2013 genoemd zijn, toe te passen in ons programma.
We gaan ons richten op meer inhoudelijke lessen, meer verantwoording van de te leren onderwerpen.

Verdeling lesuren over het collegejaar.

Verdeling_uren-blokken

 

In de afbeelding hierboven kan je zien dat de deeltijd de helft aan lestijd heeft van een voltijd student.
Voor de deeltijd student is het ten opzichten van 2012-2013 een verdrievoudiging.
Voor de voltijd student is het ten opzichten van 2012-2013 een verdubbeling.

Inhoud van de cursus.

Kwartaal 1
 1. Basisvaardigheden tekstverwerken, spreadsheet, presenteren.
 2. Toetsing basisvaardigheden.
 3. Opzetten van een digitaal portfolio.
 4. Opzetten van een weblog.
Kwartaal 2
 1. Webwijsheid en informatievaardigheden.
 2. Gebruik van een digitaal schoolbord.
 3. Web2.0 toepassingen voor de diverse vakgebieden.
 4. Presentatievaardigheden.
Kwartaal 3
 1. Gebruik van de videocamera: opname van lessen.
 2. Het maken van een instructievideo.
 3. Een praktijkonderzoek naar het gebruik van ICT op de stageschool.
 4. Presentatie eigen visie op het gebruik van ICT en de mogelijkheden van ICT in de school.

Overzicht lesindeling voltijd.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://erkelensnicolette.nl/wordpress/la2-ontwerp-ict-in-het-onderwijs-jaar-1-2013-2014/

mei 20

Leerarrangement 2; Analyse van de cursus “ICT in het Onderwijs jaar 1” 2012-2013.

De cursus is gegeven in blok 1 en 2 van het eerste schooljaar voor de studenten aan de Hogeschool Rotterdam, lerarenopleiding.
(Modulebeschrijving_ICT_in_het_onderwijs1_ 2012-2013)

De voltijd studenten hebben 4 lessen van 2 uur gekregen, verdeeld over 20 weken. (8 uur)
De deeltijd studenten hebben 2 lessen van 2 uur gekregen, verdeeld over 10 weken. (4 uur)
Programma Blok 1 en 2, voltijd en deeltijd.

Binnen deze cursus hebben wij als cursusbeheerders de keuze gemaakt om een deel van de ICT Kennisbasis (Kennisbasis ICT 2009 voor lerarenopleidingen) aandacht te geven.
Wij hebben deze opdrachten laten maken:

 1. Maken van een Studieloopbaan en ICT Portfolio in N@tschool;
 2. Word opdracht;
 3. Excel opdracht
 4. Powerpoint opdracht;
 5. Smartboard opdracht;
 6. Keuze opdracht.

Curriculum analyse volgens Van den Akker:

Curriculum analyse volgens het Spinnenweb model van Van der Akker

Student evaluaties:

Uit de analyse van de student evaluaties (n=145) van de cursus ” ICT in het Onderwijs jaar 1″  van 2012-2013 komt het volgende naar voren:

 • Studenten leren in vergelijking met andere cursussen weinig;
 • Bij de start zijn de leerdoelen en de didactische opzet onvoldoende duidelijk;
 • De docenten worden over het algemeen goed beoordeeld;
 • De studiebelasting komt niet geheel overeen met het aantal studiepunten (31% van de studenten geven aan 10 uur aan de eindopdracht te hebben besteed, 15,8% hebben meer dan 25 uur aan de opdracht besteed);

Bij de opmerkingen komt dit veel naar voren: (Opmerkingen_studenten_evaluatie_12-13)

 •  ” …

  echter wordt de student bij deze cursus erg in het diepe gegooid en is er geen enkel feedback of terugkoppel moment. Twee lessen (van nog geen uur) in een blok en dan maar hopen dat het goed komt. I

  k denk dat er veel meer en intensiever begeleid moet worden in dit vak.” (deeltijd student)

 • De cursus was een goede cursus. Ik had er geen moeite mee om het te maken omdat ik op het mbo al een ICT opleiding heb gedaan. Enige verbeterpunt zou kunnen zijn dat het aantal studiepunten gelijk is aan het werk wat ervoor gedaan wordt. Want sommige studenten vinden het veel en 2 studiepunten is naar mijn mening wel aan de lage kant.” (voltijd student)

 • Er zijn nogal ‘grote’ opdrachten, die kosten veel tijd. Het aantal contacturen is dan te weinig.

  Veel studenten van mijn generatie hebben al leren werken met ms office en vinden dat dit vak als een keuzevak gekozen zou moeten kunnen worden.”

 • “Goede docent, vreselijke opdrachten. Vaak ook onduidelijk.”
 • “Het zou beter zijn om vanaf het begin erg duidelijk te zijn over de eindopdracht en de inlevermogelijkheden. Nu was het af en toe nog een beetje onduidelijk. Verder vind ik alles oke.”
 • ” Een tip maak kleine klassikale opdrachten voor excel, powerpoint etc…en dan een of twee per blok toetsen en afsluiten in dezelfde vorm als nu het portfolio en dan geen dubbele blokken maar 50min lessen waarin we bespreken verbeteren en inleveren. ter voorbereiding op een kleiner portfolio.”
 • “Wellicht opdrachten maken die met het vak te maken hebben, niet zo algemeen.”
 • “Ik ben zelf niet heel technisch en heb moeite gehad om de opdrachten zelf te voltooien.”
 • “Laat het meer aansluiten, want het sluit niet aan met wat we in de praktijk moeten doen.”

De feedback die ik van Tijmen, Heleen, Ellen en Johan heb gehad: productnominatie_Nicolette_Erkelens v2[important](gepost 15:26 uur)[/important]

Dank hiervoor!

Permanente koppeling naar dit artikel: http://erkelensnicolette.nl/wordpress/leerarrangement-2-analyse-van-de-cursus-ict-in-het-onderwijs-jaar-1/

apr 01

Digitale Didactiek

Concrete stappenplannen voor het gebruik van ict in het hoger onderwijs.

Een site waar ik gebruik van kan maken om mij te oriënteren op het toepassen van Blended learning in het begeleiden van studenten die door deficiënties hun achterstand moeten wegwerken.

Digitale Didactiek.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://erkelensnicolette.nl/wordpress/digitale-didactiek/

mrt 31

Thema 5; Het leerplanontwerp.

“In thema 5 ontwerp je een leerplan voor de eigen praktijk. Voor dit ontwerp maak je gebruik van de methode voor onderwijsontwerp van Dick, Carey en Carey. Dit is een methode, die in een aantal ontwerpstappen in een bepaalde volgorde de ontwerper leidt naar een leerplanontwerp. Voor het product van dit thema, een leerplanontwerp, is het noodzakelijk om de methode van Dick, Carey en Carey te verkennen en vervolgens toe te passen. In dit leerplan zijn je inhoudelijke ontwerpbeslissingen gebaseerd op de basis uit de thema’s 1 tot en met 5.”

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://erkelensnicolette.nl/wordpress/thema-5-het-leerplanontwerp/

mrt 31

Thema 4: Innovatief, creatief, uitdagend en activerend ontwerpen.

“In dit thema gaat het zowel om het ontdekken, delen en uitproberen van werkvormen, materialen, toetsvormen en begeleidingsmodellen, als om de wijze waarop lerenden, de professionals van nu en van de toekomst moeten worden voorbereid op het kunnen functioneren in een kennismaatschappij. En juist deze kennismaatschappij en die om voortdurende en snelle kennisproductie vraagt, verlangt van professionals dat zij over innovatief vermogen beschikken, kennis kunnen delen en netwerken snel en doelgericht moeten kunnen raadplegen.
Vanuit dit perspectief staan opleidingen en dus ook ontwerpers van onderwijs, voor een complexe opdracht. Enerzijds gaat het om het bieden van een motiverend en uitdagend leerklimaat waarbij talenten van lerenden (op welk opleidingsniveau dan ook) worden aangeboord en benut. Aan de andere kant ligt er een expliciete opdracht om lerenden voor te bereiden op een beroepspraktijk waarin zij gaan functioneren. Een beroepspraktijk die andere rollen, taken en competenties vereist. Dit alles vraagt om innovatief vermogen, creativiteit van ontwerpers in combinatie met een expliciete doelgerichtheid. Immers, voor een professionele ontwerper van onderwijs geldt dat het middel nooit een doel op zichzelf moet worden.”

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://erkelensnicolette.nl/wordpress/thema-4-innovatief-creatief-uitdagend-en-activerend-ontwerpen/

mrt 31

Thema 3; Onderwijskundig ontwerpen en visies op leren en instructie.

 

“Achter visies op leren en instructie ligt een filosofische discussie over kennis. Wat is kennis? Wanneer noemen wij iets kennis? Hoe komen we tot kennis? Afhankelijk van het standpunt dat in deze discussie ingenomen wordt, zijn in de afgeleide toepassingen ook op het gebied van leren en instructie verschillende visies te onderscheiden. Drie belangrijke verschillende visies op leren en instructie zijn behaviorisme, cognitivisme en constructivisme. Aan deze visies zijn instructie aanpakken verbonden.Een onderwijskundig ontwerp is impliciet of expliciet en onbewust of bewust verbonden aan een (mix van) visie(s) op instructie en leren. In dit thema gaat het om de verschillende visies op leren en instructie en de wijze waarop zij zich verhouden tot de verschillende modellen voor onderwijskundig ontwerpen. In hoeverre ontwerp jij onderwijs vanuit een visie? En welk model past het beste bij jouw visie en waarom? Komt jouw visie overeen met de visie van de opleiding waar jij werkt? Welke consequenties heeft dit voor je manier van ontwerpen van een leerplan, de instructieaanpak in je leerplanontwerp en de werkvormen dat je in het kader van dit leerarrangement gaat ontwerpen? Wat worden leidende principes en waarom?”

Product

Een overzicht van je kennisbasis waarin je een verdieping laat zien van de uitgangspunten van jouw ontwerp context en van de mogelijke ontwerp keuzen voor je ontwerp.

In staat zijn om niveau- en criterium gerelateerde leertrajecten te ontwerpen die lerende voorbereiden op en (op termijn) in staat stellen om te kunnen functioneren in een kennismaatschappij.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://erkelensnicolette.nl/wordpress/thema-3-onderwijskundig-ontwerpen-en-visies-op-leren-en-instructie/

mrt 30

Thema 1; Wat is onderwijskundig ontwerpen?

“Het ontwerpen van onderwijs gebeurt op verschillende manieren en op verschillende niveaus in het onderwijs. In alle gevallen wordt onderwijs gemaakt om het leerproces van de onderwijsdeelnemers te bevorderen. Je kunt onderwijs op een heel spontane, intuïtieve manier; vanuit je eigen visie op het leren van de onderwijsdeelnemers of op basis van je eigen ervaring van wat wel of niet werkt, ontwerpen. Het kan ook op een zeer bewuste, weloverwogen, gestructureerde manier met behulp van een beproefd model. Je maakt daarbij per stap nauwkeurige afwegingen en neemt de noodzakelijke beslissingen, waarbij je ook theoretische inzichten over instructie en gegevens vanuit onderwijskundig onderzoek betrekt.”

 

Producten:

1. Welke 5 modellen ik bestudeerd heb.

2. In eigen woorden beschrijven wat de essentie van het model is.

3. Beargumenteren welke leer theoretische principes en de visies op ontwerpen er aan het ontwerp ten grondslag ligt.

4. Conceptueel verklaren welke leer theoretische principes en de visies op ontwerpen er aan het ontwerp ten grondslag ligt.

5. Vergelijking maken van het gekozen model en de 4 andere modellen:
a) Overeenkomsten benoemen;
b) Verschillen benomen;
c) Sterkte conceptueel onderbouwen;
d) Zwakte conceptueel onderbouwen.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://erkelensnicolette.nl/wordpress/thema-1/

mrt 30

Thema 2; Analyse van het eigen curriculum.

“Een analyse van het eigen curriculum is een belangrijke manier om te identificeren welke
ontwerpopgaven er zijn in de eigen onderwijsorganisatie. Aan het einde van het onderwijstraject
zullen lerenden moeten voldoen aan eindtermen, eindkwalificaties en opleidingsprofielen. Ook
internationaal is er een kwalificatie vastgesteld naar niveaus. Het curriculum is het leerplan. Dit is
geen neutraal document. Impliciet of expliciet, bewust of onbewust liggen er keuzes ten grondslag
aan de vormgeving en inrichting van het curriculum. Keuzes die door krachten op macro-, meso- en
microniveau bepaald worden. Het is voor de analyse belangrijk om die keuzes te expliciteren. Een
volgende stap is: hoe verhoudt het beschreven curriculum zich tot het uitgevoerde curriculum en tot
de opbrengsten bij de lerenden? Welke werkwijze gebruik je om het curriculum te analyseren?”

Product

Met behulp van curriculumanalyse (opbouw, inhoud, didactiek en randvoorwaarden) vast stellen in welke mate curricula aansluiten bij zowel relevante strategische en (inter-) nationale beleidsagenda’s als bij de visie en het beleid van de eigen onderwijspraktijk.

Eisen:
1) Methodisch systematische wijze een doelgericht maatwerk curriculum analyse uit voeren. Verschillende aanpakken worden doelgericht gecombineerd;
2) Conceptueel onderbouwen van de keuze en verantwoording van de aanpak of de analysemethodiek;
3) Doelgericht verantwoorden van analysecriteria volgens elementen in criterium 2.
4) Schrijven van een managementsamenvatting over de uitgevoerde analyse.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://erkelensnicolette.nl/wordpress/thema-2/

dec 09

Homemade PowerPoint Games: Game Design Pedagogy Aligned to the TPACK Framework

See on Scoop.itMaster Leren & Innoveren Rotterdam

(2012). Homemade PowerPoint Games: Game Design Pedagogy Aligned to the TPACK Framework. Computers in the Schools: Vol. 29, No. 4, pp. 339-354.

See on www.tandfonline.com

Permanente koppeling naar dit artikel: http://erkelensnicolette.nl/wordpress/homemade-powerpoint-games-game-design-pedagogy-aligned-to-the-tpack-framework/

dec 02

Executive summary | The report | Pearson | The Learning Curve

See on Scoop.itMaster Leren & Innoveren Rotterdam

The goal of improving education today enjoys great prominence among policymakers and other stakeholders in societies worldwide. Although they may not be able to quantify it, governments in most countries recognise a link between the knowledge and skills with which young people enter the workforce and long-term economic competitiveness. For this reason, interest is intense in research which explores the factors that seem to lead in some countries to outstanding educational performance, and ultimately to better qualified workforces.

See on thelearningcurve.pearson.com

Permanente koppeling naar dit artikel: http://erkelensnicolette.nl/wordpress/executive-summary-the-report-pearson-the-learning-curve/

Oudere berichten «